tekengrootte: -+

Projectnota

Ga voor een uitgebreide beschrijving van het project naar: de projectnota

Het project

doelen

Natuur

Sarsven en de Banen wandelpad Het projectgebied Sarsven en de Banen is een gebied met een grote tegenstelling tussen natuur en landbouw. Sarsven, de Banen, Schoorkuilen, de Zoom en de Kleine en Grote Moost zijn Peelrestanten met een hoge natuurwaarde. Vooral de aanwezige flora is bijzonder. De gebieden genieten dan ook de nodige bescherming vanuit wet- en regelgeving. De natuurgebieden hebben vooral baat bij voedselarm water en een ondiepe grondwaterstand. Naast water spelen er meer problemen in de natuurgebieden. De natuurgebieden zijn klein. Ook zijn er nauwelijks goede verbindingen tussen de natuurgebieden, waarover dieren en planten zich kunnen verspreiden. Doelstelling van het project is de percelen die zijn aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur, te kopen en daar nieuwe natuur te ontwikkelen. Daarnaast moeten er verbindingen tussen de natuurgebieden komen. Ook hiervoor wordt grond gekocht en ingericht als natuur. De verbindingen worden gemaakt in de vorm van smalle stroken of als stapstenen.

Landbouw

Rondom de natuurgebieden ligt een landschap waarvan de meeste oppervlakte voor de landbouw wordt gebruikt. De landbouw in het gebied bestaat uit een mengeling van veel akkerbouwbedrijven, een aantal melkveehouderijen, enkele intensieve veehouderijen en een aantal tuinbouwbedrijven. De grootte van de bedrijven is gemiddeld en ook de leeftijd van de agrariërs wijkt nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. Een groot deel van de grond is in bezit van agrariërs die niet in het gebied wonen. Wat verder opvalt is dat maar weinig percelen in gebruik zijn bij de eigenaar. Er wordt dus veel verpacht. De verkaveling van de percelen is matig. De kavels zijn weliswaar goedgevormd en hebben een redelijke grootte, maar het aandeel percelen dat aaneengesloten bij een boerderij ligt, is beperkt. Doelstelling van het project is de verkaveling van de landbouw te verbeteren.

Water

Water is een belangrijk onderwerp in Sarsven en de Banen. Dit is ook het item waar de grootste tegenstelling wordt ervaren tussen landbouw en natuur. De landbouw wil een grondwaterstand waarbij men het land op kan om dit te bewerken als dit nodig is. Vooral in het voorjaar zijn natte percelen een probleem. Daarnaast is de opbrengst van gewassen lager op te natte percelen. De natuur is echter gebaat bij een hogere grondwaterstand en wil het water zoveel mogelijk vasthouden.

GGOR

Het waterschap Peel & Maasvallei heeft in 2006 en 2007 het 'gewenste grond- en oppervlaktewater-regime' (GGOR) voor Sarsven en de Banen uitgewerkt. Kijkend naar de landbouw en de natuur in het gebied heeft het waterschap bepaald wat het beste peil is voor grondwater en oppervlaktewater. Omdat de natuur in de Peelrestanten heel waardevol is, wordt het waterpeil in de directe omgeving van de natuur, vooral gericht op de eisen van die natuur. Een belangrijke voorwaarde bij het ontwikkelen van het GGOR is dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Daarom zijn de negatieve gevolgen voor de landbouw zo klein mogelijk gehouden. Zo is in de landbouwgebieden het beoogde waterpeil vooral afgestemd op de eisen van de landbouw. Om het GGOR in te kunnen stellen moeten in het gebied, maatregelen worden uitgevoerd, die verdroging tegengaan. Uitvoering van deze maatregelen is het belangrijkste thema van dit project.

Recreatie en Toerisme


De recreatie binnen het plangebied Sarsven en de Banen is vooral gericht op dagrecreatie en vindt veelal in het weekend plaats. Het gebied wordt vooral door mensen uit de regio gebruikt om te wandelen en te fietsen. De recreant wordt vooral aangetrokken door de natuurgebieden en het landschap er omheen.
Er ligt een goede aansluiting op het knooppunten netwerk voor fietsers. Voor wandelaars liggen er verspreid wandelroutes. De natuurgebieden zijn  vaak slecht ontsloten voor wandelaars en de aanvullende voorzieningen zijn mondjesmaat aanwezig. Het gebruik van wandelpaden door ruiters kan tot ergernis bij wandelaars leiden.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl