tekengrootte: -+

De Procedure

In vogelvlucht

Het ontwerp inrichtingsplan Sarsven en de Banen is op grond van artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter inzage gelegd door Gedeputeerde Staten.

De periode van ter inzage legging bedroeg 6 weken en liep vanaf 26 september tot en met 7 november 2011.  In deze periode zijn door verschillende belanghebbenden schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren gebracht over het inrichtingsplan (op grond van artikel 3:15 van de Awb).                                                                

De zienswijzen zijn behandeld door de bestuurscommissie Sarsven en de Banen die vervolgens een advies heeft uitgebracht over de zienswijzen aan GS. De belanghebbenden zijn over de wijzigings-voorstellen geïnformeerd. Inmiddels hebben GS besluiten genomen over de zienswijzen en zijn overgegaan tot vaststelling van het inrichtingsplan.

Tegen het besluit tot vaststelling van het inrichtingsplan kan een belanghebbende binnen 6 weken na bekendmaking van het vastgestelde inrichtingsplan, van 27 juni tot 8 augustus 2012, op grond van artikel 19 van de Wilg beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Beroep instellen is alleen mogelijk, als het beroep gaat over:

  • de begrenzing van het herverkavelingsblok (zie artikel 17 derde lid onder b van de Wilg)
  • voorzieningen (wegen, waterlopen, voorzieningen met betrekking tot natuur, landschap en openluchtrecreatie en andere voorzieningen van openbaar nut) waarvoor korting wordt toegepast (zie artikel 17 tweede lid onder b van de Wilg en artikel 56 eerste lid van de Wilg)                     

  • toewijzing van eigendom, beheer en onderhoud van voorzieningen van openbaar nut (zie artikel 28 van de Wilg)                     

  • de aanduiding en bijbehorende kunstwerken als openbare weg (zie artikel 33 eerste en tweede lid van de Wilg)

Op grond van artikel 6:13 van de Awb kunnen alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of die worden getroffen door een wijziging van het inrichtingsplan ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp inrichtingsplan beroep aantekenen.

Na het vaststellen van het inrichtingsplan, is gestart met het opstellen van het ruilplan en worden werken voorbereid en uitgevoerd. Eind 2012 worden de wenszittingen gehouden, waarna wordt gestart met het opstellen van het plan van toedeling en de lijst van rechthebbenden. Dit zijn de twee onderdelen waaruit het ruilplan grotendeels bestaat. De bestuurscommissie heeft 1 oktober 2012 vastgesteld als peildatum voor het ruilplan. De verwachting is dat het ontwerp-ruilplan in het voorjaar van 2013 ter inzage wordt gelegd en dat het ruilplan begin 2014 vastgesteld wordt. De hele wettelijke herverkaveling en het uitvoeren van de maatregelen worden naar verwachting in 2016 afgerond.

Dit is een samenvatting van de procedure. In hoofdstuk 7 in het inrichtingsplan staat een uitgebreidere beschrijving.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl