tekengrootte: -+

Landbouw                                                  landbouw                                      

Rondom de natuurgebieden ligt een landschap,  waarvan de meeste oppervlakte voor de landbouw wordt gebruikt. De landbouw in het gebied bestaat uit een mengeling van veel akkerbouwbedrijven, een aantal melkveehouderijen, een klein aantal intensieve veehouderijen en een aantal tuinbouwbedrijven. De grootte van de bedrijven is gemiddeld en ook de leeftijd van de agrariërs wijkt nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. Een groot deel van de grond is in bezit van agrariërs die niet in het gebied wonen. Wat verder opvalt is dat maar weinig percelen in gebruik zijn bij de eigenaar. Er wordt dus veel verpacht. De verkaveling van de percelen is matig. De kavels zijn weliswaar goed gevormd en hebben een redelijke grootte, maar het aandeel percelen dat aaneengesloten bij een boerderij ligt, is beperkt. Doelstelling van het project is de verkaveling van de landbouw te verbeteren.


Stand van zaken                                                                       

In april 2015 is het definitieve ruilplan vastgesteld 

Voorafgaand daaraan heeft op 1 februari 2015 de kavelovergang plaatsgevonden en heeft iedereen de nieuwe gronden in gebruik genomen. Met het passeren van de akte van toedeling in juni 2015 was de agrarische structuurverbetering ook juridisch een feit. 

Het jaar 2015 is verder gebruikt om de kavelaanvaardingswerken uit te voeren en daarmee voldoen de gronden weer aan de eisen die daaraan vanuit de bedrijfsvoering worden gesteld. 

In 2016 is op dit gebied voor vrijwel iedereen de rust weergekeerd en kan de aandacht weer volledig gericht worden op het werk op het bedrijf. 

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl