tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

De Procedure

Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR)

Na de definitieve vaststelling van het ruilplan en nu het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd is begonnen met het laatste onderdeel van de procedure: de lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). 

De LGR vormt de financiële eindafrekening van het project met de eigenaren. Bij de vaststelling van het plan is ook de verdeling van de kosten over alle belanghebbenden vastgesteld en daarin is bepaald dat ongeveer 2% van de totale kosten verdeeld moeten worden over de gezamenlijke eigenaren. Deze verdeling gebeurt naar de mate van het nut dat men heeft van het project. 

Nadere regels voor de tweede schatting 

De verdeling van de kosten over de eigenaren gebeurt niet zo maar. Hiervoor zijn spelregels opgesteld, waaraan de bestuurscommissie zich heeft te houden. Wat in deze spelregels opgenomen moet worden is vastgelegd in de WILG en uitgewerkt in een landelijk te hanteren model. Uiteraard is dit model ingevuld met gegevens uit Sarsven en de Banen. 

Nadere regels downloaden

Het opmaken van de ontwerp-LGR.

De ontwerp-LGR is opgemaakt naar de toestand op de peildatum voor het ruilplan: 1-10-2012. Eventuele wijzigingen in de eigendomssituatie zijn niet meer van invloed op de ontwerp-LGR geweest. 

De LGR is opgemaakt door het kadaster, omdat de eigendomssituatie vòòr en na ruiling daar vastligt. Zo konden gegevens over bijvoorbeeld over- of onderbedeling makkelijk berekend worden. Voor het vaststellen van het nut door de ruiling van de gronden (basiskosten) heeft de bestuurscommissie een drietal onafhankelijke schatters benoemd. Zij hebben op basis van een visuele vergelijking van de oude met de nieuwe situatie bepaald of er een verbetering is en in welke klasse deze verbetering valt. Dit is uitgedrukt in een aantal punten per ha. 

Op basis van het totaal aantal punten dat hiermee behaald is en de totale te verrekenen kosten is de voorlopige puntwaarde berekend en vastgesteld op € 37,15 per punt. Deze puntwaarde kan nog wijzigen, omdat deze nu gebaseerd is op een raming van de totale kosten. Pas na afloop van alle werkzaamheden kunnen de definitieve kosten berekend worden. 

Ter inzagelegging ontwerp-LGR

De ontwerplijst der gelijke regelingen heeft ter inzage gelegen van 2 november 2015 t/m 15 december 2015. De volledige ontwerp LGR vindt hier. Voorafgaand aan de terinzagelegging heeft iedere rechthebbende zijn of haar LGR thuisgestuurd gekregen. Bij deze LGR is een kennisgeving en een toelichting meegestuurd. 

Zienswijzen op de ontwerp-LGR

Enkele belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze op de ontwerp LGR in te dienen. Elke zienswijze wordt ambtelijk beoordeeld door een werkgroep van provincie en kadaster en voorzien van een advies aan de bestuurscommissie. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld als zienswijzen nog vragen oproepen, wordt eerst een hoorzitting gehouden, waar de indiener zijn of haar zienswijze nog kan toelichten/verduidelijken. Aan de hand van de adviezen neemt de commissie een standpunt in en een besluit. Deze besluiten t.a.v. de individuele zienswijzen worden opgenomen in de Nota van Zienswijzen, die weer door de commissie wordt vastgesteld. 

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl