tekengrootte: -+

De Procedure

Ruilplan: Pachtregistratie

Het is voor de grondgebruikers van belang hun pacht te laten registreren omdat dan de commissie bij het maken van het plan van toedeling rekening houdt met de pacht. De commissie streeft er bij de toedeling naar het gebruik van eigendomspercelen en geregistreerde pachtpercelen te concentreren. Indien de pacht niet geregistreerd is kan dat betekenen dat kavels die voor de pachter op dit moment gunstig liggen, in de toedeling ongunstiger komen te liggen.


Welke pacht kan geregistreerd worden?

Zowel reguliere pacht (duur 6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve) als eenmalige pacht (duurt minimaal tot en met 4 jaar na kavelovergang) kan geregistreerd worden bij de commissie. Om de pacht te registreren moet:

  • deze schriftelijk zijn aangegaan         
  • deze goedgekeurd zijn door de Grondkamer          

  • de verpachter die op de pachtovereenkomst vermeld wordt, de eigenaar is.


Wie stelt de pachtregistratie vast?

Het Kadaster beoordeelt namens de commissie of de pachtovereenkomst voor registratie in aanmerking komt. Bestaat er onduidelijkheid over de ligging van een perceel, dan vragen wij de indiener om een mondelinge toelichting. Na indiening van de pachtovereenkomst stuurt de commissie aan de wederpartij een aangetekende brief met het bericht dat u de pachtovereenkomst wilt laten registreren. De wederpartij kan hiertegen bezwaar maken. Bestaan er zowel vanuit het Kadaster als de (ver-)pachter geen bezwaren tegen de registratie dan stelt de commissie de pachtregistratie vast. Zijn er bezwaren tegen de registratie en komen de partijen onderling niet tot overeenstemming, dan kan één van hen de zaak voorleggen aan de Pachtkamer van de rechtbank of aan de Grondkamer.  


Wanneer vindt de pachtregistratie plaats?

Op 11 juli 2012 is de opening van de pachtregistratie door de bestuurscommissie openbaar bekend gemaakt. Betrokkenen kunnen tot en met augustus 2012 de pachtovereenkomst naar het secretariaat van de bestuurscommissie Sarsven en De Banen (postbus 1237, 6040 KE Roermond) sturen. Een toelichting door middel van een gesprek of het persoonlijk laten registreren is ook mogelijk. Dat kan op 19 juli 2012 in het gemeentehuis van Nederweert.


Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl