tekengrootte: -+

De Procedure

Ruilplan: Peildatum

De bestuurscommissie Sarsven en de Banen gaat na de wenszitting aan de slag met het ontwerpen van de nieuwe kavelindeling. Daarbij wordt uitgegaan van de eigendomssituatie op de zogenaamde peildatum. De commissie houdt géén rekening met aankopen en pachtwijzigingen na deze peildatum, met alle mogelijke (financiële) gevolgen van dien.

De peildatum is door de bestuurscommissie vastgesteld op 1 oktober 2012.


Aan- en verkopen na de peildatum van het plan van toedeling

De bestuurscommissie houdt met aankopen en pachtwijzigingen na de peildatum dus geen rekening in het plan van toedeling. Ook krijgen bij de terinzagelegging van het ruilplan alleen eigenaren en geregistreerde pachters, zoals bekend op de peildatum, bericht over de terinzagelegging. Aandachtspunten bij aan- en verkopen na de peildatum:

  • wijs de koper erop alert te zijn tijdens de terinzagelegging;          
  • neem zonodig contact op over de door de commissie uit te voeren plannen;          

  • zorg er bij de gehele verkoop van een eigendom voor dat alleen de koper namens de verkoper gemachtigd is om bezwaren in te dienen tegen het ruilplan. Meld deze machtiging schriftelijk bij de commissie.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl