tekengrootte: -+

De Procedure


Het ruilplan

Voor het ruilen van gronden in de herinrichting zijn er twee belangrijke onderdelen:                     

  • Het ruilplan                    
  • De lijst der geldelijke regelingen

 In het ruilplan krijgen eigenaren en gebruikers nieuwe grond toegedeeld. De lijst der geldelijke regelingen is de uiteindelijke financiële afrekening. Een toelichting op de lijst geldelijke regelingen volgt later.

Het (ontwerp) ruilplan

Na het vaststellen van het inrichtingsplan wordt ten behoeve van de herverkaveling het Ontwerp ruilplan opgesteld. Dit Ontwerp ruilplan bestaat uit:         

  • een Lijst van rechthebbenden: wie heeft welke rechten in het gebied?          
  • een Plan van toedeling: welke grond wordt er geruild, en met wie?.

Hierbij wordt rekening gehouden met de rechten en wensen van de rechthebbenden en doelstellingen uit het inrichtingsplan.   Het Ontwerp Ruilplan wordt door de Bestuurscommissie ter inzage gelegd, waarop door belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Dit is vergelijkbaar met de procedure van het Ontwerp Inrichtingsplan. Na de ter inzage legging en de behandeling van de zienswijzen wordt het Ruilplan, al dan niet gewijzigd door de bestuurscommissie, vastgesteld. Na de vaststelling wordt de ruilakte opgemaakt, vindt de kavelovergang plaats en worden werken uitgevoerd. Daarna is de landinrichting grotendeels klaar. Alleen moet er dan nog – niet geheel onbelangrijk – afgerekend worden. Dat gebeurt met de zogenaamde Lijst Geldelijke Regelingen.


Eigendomstoestand: Opstellen Lijst van rechthebbenden

Op de lijst van rechthebbenden staat wie de eigenaar is van welk perceel en wat zijn of haar relatie is tot het perceel: bijvoorbeeld eigendomsrecht of gebruiksrecht. Eigenaren zijn diegenen die eigenaar zijn van een onroerende zaak in het herverkavelingsgebied (ook wel blok genoemd) en diegenen die een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, beklemming, gebruik of bewoning hebben van een onroerende zaak in het blok. De Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) schrijft voor dat de eigendomstoestand aan de hand van de kadastrale registratie en de openbare registers wordt bepaald.


Uitgangspunten herverkaveling en ruilklassenkaart

Voordat de commissie met het ruilplan kan starten dient zij eerst onder meer de uitgangspunten voor het ruilplan en de ruilklassenkaart vast te stellen. De uitgangspunten van het ruilplan beschrijven welke gronden uitruilbaar zijn en welke regels de commissie bij de toedeling hanteert. De ruilklassenkaart geeft aan welke gronden qua bodemgeschiktheid in redelijke mate met elkaar vergelijkbaar zijn. Om de ruilklassenkaart te kunnen maken heeft afgelopen najaar op grote schaal bodemonderzoek in het gebied plaatsgevonden. De commissie heeft de Uitgangspunten herverkaveling vastgesteld op 22 mei 2012.

Download hier meer informatie over de ruilklassenkaart, de toelichting op de ruilklassenkaart, de randvoorwaardenkaart, de wenszitting en de uitgangspunten herverkaveling voor Sarsven en de Banen.


Agrarische verkeerswaarde

De Bestuurscommissie Sarsven en de Banen heeft de zogenaamde agrarische verkeerswaarde van gronden vastgesteld. Aan de hand van deze waarde is de verrekenwaarde van de verschillende ruilklassen berekend. De verrekenwaarden wordt gebruikt voor de verrekening van de verschillen tussen waarde van de totale inbreng en de waarde van de totale toedeling van elke eigenaar. De agrarische verkeerswaarde is het gemiddelde prijsniveau van gronden die binnen het herverkavelingsblok Sarsven en de Banen zijn verkocht in het jaar voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp ruilplan. Voor de berekening zijn alleen de representatieve transacties gebruikt. Daarnaast is nog een vergelijking gemaakt met het gemiddelde prijsniveau van verhandelde grond in hele reconstructiegebied Nederweert. Download hier de notitie agrarische verkeerswaarde in pdf.


Terinzagelegging ontwerp ruilplan

Het ontwerp ruilplan is op 6 juni door de bestuurscommissie vastgesteld en wordt van 17 juni t/m 29 juli 2013 openbaar terinzage gelegd in de gemeentehuizen van Nederweert en Leudal. Alle belanghebbenden en geregistreerde pachters ontvangen de stukken per aangetekende post thuisgestuurd. Op dinsdag 11 juni vindt een algemene voorlichtingsavond plaats over het ontwerp ruilplan en de terinzagelegging. Download hier het Besluit ontwerp ruilplan door de Bestuurscommissie Sarsven en de Banen, de Algemene bepalingen, de presentatie van het Kadaster op 11 juni 2013 en de presentatie van de Dienst Landelijk Gebied op 11 juni 2013.


Zienswijzen op het ontwerp-ruilplan

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-ruilplan kunnen belanghebbenden een zienswijzen indienen. Elke zienswijze wordt ambtelijk beoordeeld door een werkgroep van DLG en Kadaster, indien nodig inhoudelijk ondersteund andere instanties zoals de gemeente Nederweert, het waterschap Peel en Maasvallei en het Limburgs Landschap. Naar aanleiding van de beoordelin-gen wordt per zienswijze een advies opgesteld voor de bestuurscommissie. Deze neemt vervolgens per zienswijze een besluit, de zogenaamde standpuntbepaling.    De besluiten ten aanzien van elke individuele zienswijze worden opgenomen in de Nota van zienswijzen die weer door de bestuurscommissie wordt vastgesteld.

Gelijktijdig wordt hiermee ook het ruilplan vastgesteld. Hiermee wordt de stap gemaakt van ontwerp-ruilplan naar ruilplan. Het vastgestelde ruilplan wordt vervolgens weer gedurende 6 weken voor eenieder terinzage gelegd, zijnde van 17 februari t/m 31 maart 2014. In geval een belanghebbende het niet eens met het besluit van de Bestuurscommissie kan hij beroep aantekenen bij de rechtbank.

Hiervoor moet hij gedurende de inzagetermijn tegen het besluit van de bestuurscommissie bij verzoekschrift in beroep gaan bij de Rechtbank Maastricht, Postbus 1989, 6201 BZ Maastricht. Een verzoekschrift kan alleen ingediend worden door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerp-ruilplan bij de bestuurscommissie naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die beroep instelt tegen de wijzigingen die de bestuurscommissie bij de vaststelling van het ruilplan heeft aangebracht.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl