tekengrootte: -+

Water

Het behalen van het Nieuw Limburgs Peil (NLP) in het gebied is de hoofddoelstelling van het integrale project. Dit NLP is opgesteld door het Waterschap Peel en Maasvallei. Het heeft tot doel een zodanig omgaan met water dat er voor zowel de landbouw als de natuur een goede watersituatie voor de lange termijn blijft bestaan.

Sarsven en de Banen Gezien het grote belang van de natuurgebieden (Natuurbeschermingswet, Natura 2000) ligt de nadruk bij het uitvoeren van concrete maatregelen in het gebied van Sarsven en de Banen vooral op het behalen van de natuurdoelstellingen. Randvoorwaarde hierbij is wel dat er een haalbaar en betaalbaar plan moet komen. Dit bepaalt de grenzen aan de schade voor de landbouw.

Duidelijk is dat water een belangrijk thema is in het project. Dit is ook het item waar de grootste tegenstelling wordt ervaren tussen landbouw en natuur. De landbouw wil een grondwaterstand, waarbij men het land op kan om dit te bewerken als dit nodig is. Het grootste knelpunt wordt ervaren in het voorjaar. De boeren willen het land zo vroeg mogelijk bewerken en vragen om relatief droge gronden.

Vele zeldzame waterafhankelijke planten en dieren hebben echter juist de van nature voorkomende hoge voorjaarsgrondwaterstanden nodig om te overleven.


GGOR

Het Waterschap Peel & Maasvallei heeft in 2006 en 2007 het 'gewenste grond- en oppervlaktewaterregime' (GGOR) voor Sarsven en de Banen uitgewerkt. In 2009 is dit nog eens , met een verbeterd rekenmodel, herberekend. Deze rapportage wordt hoogstwaarschijnlijk in 2010  door het bestuur van het Waterschap en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd en vastgesteld.


Stand van zaken                                                                                          

Het NLP van het Waterschap Peel en Maasvallei beschrijft de te nemen maatregelen en effecten in hoofdlijnen. Het geeft inzicht in de te verwachten grondwaterstijging in de natuurgebieden en geeft in grote lijnen aan waar er mogelijk knelpunten voor andere functies (met name landbouw) kunnen ontstaan. Om een plan te krijgen dat voldoende gedetailleerde uitkomsten bevat en daarmee gereed is voor uitvoering, behoefde het plan van het Waterschap een verdere uitwerking. Alle uit te voeren maatregelen zijn uitgewerkt in het in 2012 vastgestelde inrichtingsplan Sarsven en de Banen naar een hoger peil. Het merendeel van deze maatregelen is inmiddels ook daadwerkelijk uitgevoerd in het veld. In 2016 worden de laatste maatregelen uitgevoerd, waarna het gebied helemaal voldoet aan alle doelstellingen.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl