tekengrootte: -+

De Procedure

Ruilplan: Wenszitting

Voordat de commissie het ruilplan opstelt, houdt zij wenszittingen. Voorafgaand aan de wenszitting wordt een informatiepakket toegestuurd naar alle (hoofd)eigenaren die bekend zijn bij het Kadaster en de grondgebruikers die hun pacht hebben laten registreren bij de commissie. Zij kunnen in de wenszitting hun wensen aangeven voor de herverkaveling. Na de wenszittingen ontwerpt de commissie een nieuwe kavelindeling. Hierbij houdt zij rekening met de wet- en regelgeving en de aangegeven wensen.


Wie wordt uitgenodigd op de wenszitting?

Elke eigendomstoestand in het gebied krijgt een eigen registratienummer. Echter alleen de zogenaamde kopman van een registratienummer krijgt voor de wenszitting een uitnodiging. Samen met de uitnodiging ontvangt de kopman ook de uitgangspunten van het ruilplan. Als er mede-eigenaren zijn, dan moet de kopman zelf met deze eigenaren overleggen over de wensen. De kopman brengt namelijk namens alle mede-eigenaren één gezamenlijke wens uit. Als u mede-eigenaar bent en geen kopman, geeft u uw wensen dus door aan de kopman.   


Wie is de kopman?

Wie de kopman is wordt (in deze volgorde) bepaald door:      

  • Zakelijk recht code. Volle eigendom is het belangrijkste. Als er één persoon is die het volle eigendom van een perceel heeft, wordt dit de kopman.
  • Aandeel. Als er meerdere personen zijn die een bepaald zakelijk recht uitoefenen op een perceel, wordt degene met het grootste aandeel de kopman.

  • Geboortedatum. Bij gelijk aandeel geeft de geboortedatum de doorslag: de oudste wordt kopman.   


Wanneer zijn de wenszittingen?

De wenszittingen vinden plaats tussen 22 en 29 oktober 2012 in zaal Reigershorst te Nederweert-Eind. Alle kopmannen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging waarbij het tijdstip of dagdeel is aangegeven.   


Het uitbrengen van de wens.

Bij de wenszitting stelt een medewerker van het Kadaster met u vast op welke gronden uw wensen betrekking hebben. Leden van de bestuurscommissie kunnen hierbij aanwezig zijn. Bij het opmaken van het plan van toedeling houdt de commissie zoveel mogelijk rekening met de eerste wens. Omdat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is, vraagt de commissie iedereen ook nog een tweede en een derde wens uit te brengen. Wanneer een wens niet reëel is, schuift de commissie deze terzijde. Om vast te stellen op welke grond de wensen betrekking hebben, is het gebied opgedeeld in kleinere gebieden: de zogenaamde blokdelen. Bij een wens geeft u aan in welke blokdelen u percelen wilt hebben.   


Maak zelf uw wensen kenbaar!

Wanneer u zelf de wensen niet kenbaar maakt en ook niet een ander hiertoe machtigt, dan vult de commissie naar eigen inzicht uw ‘wensen’ in. Het is daarom van groot belang dat u zelf naar de wenszitting komt!   


Pachters en verpachters

Voor pachters en verpachters is het belangrijk het van tevoren eens te zijn over de uit te brengen wensen. Bij tegenstrijdige wensen gaat de wens van de pachter in principe vóór de wens van de verpachter.   


Bezit u een huis, tuin, bos of boomgaard?

Bezit u een huis, tuin, bos of boomgaard in het gebied? Ook dan is het belangrijk dat u op de wenszitting verschijnt! Op de zitting controleert de commissie of ze de juiste gegevens heeft gehanteerd.  

Download hier de brochure over de wenszitting.

Provincie Limburg

Laatste update: 15-02-2018

Bestuurscommissie Sarsven en de Banen

Tel: 043-3899999  Email: ij.orbons@prvlimburg.nl